Capital Allowances in Office buildings

Ydych chi'n berchen ar eiddo masnachol yn y DU?

Capital Allowances in Industrial Units / Factories

Ydych chi'n dalwr Treth y DU?

Gym / Leisure building

Os felly, efallai y byddwch yn gymwys i hawlio
Lwfansau Cyfalaf

Bed and Breakfast / Hotel Capital Allowances

Mae rhyddhad treth o dros 25% o bris prynu ac adnewyddu gwreiddiol yr eiddo ar gael yn aml.

Corporate Office Capital Allowances

Rydym yn tynnu'r drafferth o'ch Arolwg Lwfansau Cyfalaf

Capital Allowances available on hotels

Os ydych yn berchennog eiddo masnachol, ac yn drethdalwr yn y DU, cysylltwch â ni!

Arbenigwyr Lwfansau Cyfalaf

Os ydych yn berchen ar eiddo masnachol neu lety gwyliau wedi’i ddodrefnu yn y DU ac yn talu treth y DU, bydd hawlio Lwfansau Cyfalaf yn lleihau eich treth sy’n daladwy a/neu’n sicrhau ad-daliad treth i chi. Defnyddiwch y gyfrifiannell i weld faint o arbediad treth posibl y gallech ei gael drwy gyflwyno hawliad.

Capital Allowances specialists based in Stoke on Trent and Wrexham. Capital Allowances are a valuable tax relief given by HM Revenue & Customs (‘HMRC’) to trethdalwyr y DU pan brynir asedau sefydlog. Rydym yn cyfrifo hawliadau Lwfansau Cyfalaf ar gyfer perchnogion eiddo masnachol.

  • Mae'r Lwfansau Cyfalaf amcangyfrifedig wedi'u seilio ar y % uchaf yn yr ystod
  • Amcangyfrifon yn unig yw'r gwerthoedd uchod ac nid ydynt wedi'u gwarantu
  • Dim ond ar ôl cynnal arolwg Lwfansau Cyfalaf manwl y gellir sefydlu hawliad terfynol
  • Sylwch, mae'r uchod yn berthnasol i adeiladau newydd a lle trosglwyddir uchafswm Lwfansau Cyfalaf ar gyfer adeilad ail law

Beth ellir ei hawlio?

Mae'n hysbys iawn y gellir hawlio Lwfansau Cyfalaf wrth brynu offer symudol neu beiriannau. Yr hyn a all fod yn syndod yw y gellir hawlio Lwfansau Cyfalaf hefyd mewn perthynas ag offer neu beiriannau (‘gosodiadau’) o fewn eiddo masnachol.
Mae gosodiadau y gellir eu hawlio yn cynnwys:

  • Systemau gwresogi ac aerdymheru
  • Lifftiau, grisiau symudol a llwybrau cerdded symudol
  • Offer glanweithiol a chegin
  • Larymau tân a systemau diogelwch
  • Systemau chwistrellu
  • Craeniau a nenbontydd

Beth ydych chi'n aros amdano?

Dim rhwymedigaeth
Dim hawliad, dim ffi

Perchnogion Eiddo Masnachol

Amcangyfrifir nad yw dros 90% o berchnogion eiddo masnachol wedi hawlio Lwfansau Cyfalaf ar eu heiddo sy’n golygu y gallai eu busnes fod yn colli allan ar ddegau o filoedd o bunnoedd o ryddhad treth.

Mae rhyddhad treth o dros 25% o bris prynu ac adnewyddu gwreiddiol yr eiddo ar gael yn aml.

Os ydych yn berchennog eiddo masnachol a trethdalwr y DU yna beth am gysylltu â ni i weld faint y gallwn ni eich helpu i arbed. Nid oes ffi oni bai bod hawliad yn cael ei wneud.

Purchase / Sale of used property
prynu/gwerthu eiddo ail law

Mae swm y Lwfansau Cyfalaf y gellir ei hawlio wrth brynu eiddo ail-law yn dibynnu ar hanes treth yr eiddo ac o Ebrill 2012 ac Ebrill 2014 ar yr hyn y mae’r gwerthwr a’r prynwr yn cytuno arno ar y pwynt gwerthu.

Read More!
Professionals in Capital Allowances
y Gweithwyr Proffesiynol

Yn ystod y broses brynu mae angen sefydlu'r Lwfansau Cyfalaf o fewn eiddo masnachol. Rhaid cael hanes treth llawn yr eiddo ac mae angen deall yn glir y cyfyngiadau ar unrhyw hawliad.

Read More!
CA Select Testimonials
Tystebau

Os ydych yn ansicr o effaith arolwg Lwfansau Cyfalaf. Cymerwch olwg ar rai o'n tystebau.

Read More!
CA Select Capital Allowances

CA Select Cyf
Hunters Lodge
Old Lane
Brown Edge
Stoke on Trent 
ST6 8TG

  Steve: 07817 149175
Dafydd: 07737 124576

Company No.11323010

Copyright © 2023 | All Rights Reserved

Cysylltwch â ni

PAGE TOP
cy